Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti  Monika Ťažiarová
Ulica a číslo            č. 301
Mesto a PSČ           972 15 Kľačno
Štát                         Slovensko
IČO:                       50 756 583
DPH:                     1122596926
Zapísaná v živnostenskom registri vedenom OÚ Prievidza č: 340-22001

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi, že dodaný tovar v čase, keď ho zákazník prevzal:

1) má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy prevádzkovateľom uskutočňované,

2) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

3) je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti,

4) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní prezrieť a informovať prevádzkovateľa o zistených chybách. Kupujúci je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru.

Reklamáciu tovaru uplatňuje zákazník u prevádzkovateľa, pričom oznámenie o vadách musí obsahovať:

- Číslo objednávky,

- Opis zistených vád, vrátane toho, ako sa prejavujú, príp. ako pôsobí na funkčnosť tovaru,

- Kópiu dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení tovaru.

Prevádzkovateľ rozhodne reklamáciu tovaru najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o reklamácii tovaru. Prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi rozhodnutia o reklamácii elektronickou poštou, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamácia vrátane odstránenia vád bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so zákazníkom nedohodne na inom riešení.

 

Reklamačný poriadok je platný od 01.12.2016 do odvolania.