Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho, resp. obchodníka v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom komunikácie na diaľku, konkrétneprostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.drogeriafrane.sk

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu - https://www.drogeriafrane.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vašej Objednávky na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 1. niektoré definície

  1. Digitálnym plnením je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope prostredníctvom uzatvorenia Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia a súčasne pozostáva z údajov vytvorených a dodaných v digitálnej forme alebo digitálna služba, ktorá Vám umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať údaje v digitálnej forme alebo pristupovať k takýmto údajom.

  2. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

  3. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie, dopravu, poštovné alebo iné poplatky;

  4. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu, prípadných ďalších nákladov a poplatkov, ak tieto nebolo možné určiť vopred;

  5. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

  6. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.drogeriafrane.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

  7. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

  8. My sme spoločnosť -

   Monika Ťažiarová, drogéria Frane so sídlom Kľačno č. 301, 972 15 Kľačno

   zapísane – Okresný úrad Prievidza


   Číslo živnostenského registra: 340-39606

   e-mail - drogeriafrane@gmail.com telefónne číslo 0911 770 013  , právnymi predpismi označovaná ako predávajúci a/alebo obchodník; Pre vylúčenie pochybností nie sme prevádzkovateľmi online trhu, a teda nie sme osoby, ktoré prevádzkujú a poskytujú Spotrebiteľom online trh, a to aj ani prostredníctvom tretej osoby, a teda nevzťahujú sa na nás osobitné informačné povinnosti podľa § 16 a § 17 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  9. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

  10. Podnikateľ je osoba zapísaná v Obchodnom registri, podniká na základe živnostenského oprávnenia, podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  11. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  12. Spotrebiteľská kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi obchodníkom ako predávajúcim a Spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií Spotrebiteľa ako kupujúceho.

  13. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope

  14. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv alebo pristupovanie a využívanie Digitálneho obsahu dodaného v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia;

  15. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci. Ak uvediete v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) beriete na vedomie, že sa na Vás uplatnia ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sú osobitne určené pre Podnikateľov ako aj podmienky vzájomnej dojednané medzi nami, pričom stále máte v medziach relevantných právnych predpisov nárok na plnú ochranu voči nekalým a agresívnym obchodným praktikám a proti klamlivému konaniu a klamlivému opomenutiu konania;

  16. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E‑shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky. Zmluvou je tiež zmluva na kúpu veci s digitálnymi prvkami a zmluva na poskytnutie digitálneho plnenia. V prípade, že sa tieto Podmienky odkazujú v ich jednotlivých častiach alebo jednotlivých bodoch osobitne na zmluvu na kúpu veci s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho plnenia, platí takáto osobitná úprava iba pre Tovar a/alebo Digitálne plnenie poskytnuté na základe daného zmluvného typu.

  17. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a Spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (“Zmluva“).

  18. Občiansky zákonník je slovenský Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

  19. Zákon na ochranu spotrebiteľa je slovenský Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Všeobecné ustanovenia A POUČENIE

  1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu. www.drogeriafrane.sk

    

 3. Uzatvorenie zmluvy

  1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

  2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov, ktoré pri uzatváraní Zmluvy na diaľku využijete, hradíte Vy. Tieto náklady nezvyšujú Celkovú cenu Tovaru, a ani sanijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

  3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");

   2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú Nami automaticky uvedené v návrhu Objednávky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

   3. Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli dodať Tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

  4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať.

  5. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť, že ste sa s Podmienkami riadne oboznámili a že s nimi vyjadrujetesúhlas, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby " budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

  6. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

  7. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy.

  8. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a budeme v takom prípade oprávnení odstúpiť od Zmluvy, pričom toto odstúpenie od Zmluvy Vám zašleme spolu s ponukou na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena celkom zjavne nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov v čase vytvorenia Objednávky alebo celkom zjavne chýba či je navyše uvedená číslica v Cene.

  9. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

  10. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

 4. Uživateľský účet    -   Vernostný program pre stálych zákazníkov drogérie Frane - vernosť sa oplatí... 

  Programom pre verných, registrovaných zákazníkov drogérie Frane. 

  V prípade, že u nás nakupujete pravidelne a zaregistrujete sa až teraz, no zľava za predošlé objednávky sa Vám neukazuje po prihlásení, stačí nám napísať, že si prajete spojiť Váš nový účet s Vašimi staršími objednávkami aby sa Vám prirátali k vernostnému programu.

  Výška zľavy sa odvíja od výšky obratu objednávok nakúpeného tovaru v obchode Frane za posledných 12 mesiacov. Do obratu sa započítavajú obraty objednávok uskutočnených už aj pred spustením programu zliav.  Prvú zľavu môžu nový zákazníci čerpať už pri druhom nákupe v drogérii Frane.
  Do obratu sa nezapočítavajú ceny za dopravu a dobierku. 
  Maximálna výška zľavy je 7 %.
  Pri určitých druhov tovaru sa maximálna výška zľavy môže líšiť.

  Podrobný rozpis jednotlivých zliav uvádzame nasledovne v rozpise:

  košík       Registrácia a prvý nákup  -  2,0 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 40,00€  -  2,5 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 50,00€  -  3,0 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 60,00€  -  3,5 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 70,00€  -  4,0 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad  90,00€  -  4,5 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov  nad 100,00€  -  5,0 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 150,00€  -  5,5 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 200,00€  -  6,0 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 350,00€  -  6,5 %

  košík       Nákup v celkovej výške tovaru (obratov) za posledných 12 mesiacov nad 500,00€  -  7,0 %

  1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

  2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

  3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

  4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

  5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 12 mesiacov nevyužívate, po Vašom odstúpení od Zmluvy či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

  6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 5. cenové a platobné podmienky

  1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

  2. Celková cena podľa bodu 1.4 je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

  3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní, inak bude objednávka stornovaná.

   2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ihneď, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: [BUDE DOPLNENÉ]. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do ihneď.

   3. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

   4. V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni/iach, ktorých zoznam je dostupný na našom webovom sídle. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

  4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

  5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar je Vám dodaný. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním peňažných prostriedkov na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 6. doDANIE tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia A STRATY predmetu kúpy

  1. Tovar Vám bude dodaný spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

   1. Osobný odber na odberných miestach, ktorých zoznam je dostupný na Našom webovom sídle;

   2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;

   3. Dodanie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, SPS, SDS, Packeta.

  2. Tovar je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky, Česka.

  3. Tovar sme Vám povinní dodať bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa nedohodneme inak. Tovar je dodaný v okamihu, keď ho prevezmete alebo ho prevezme Vami určená osoba, alebo keď ho odovzdáme prepravcovi, ktorého ste poverili Vy mimo možností prepravy, ktorú sme Vám ponúkli. Ak si Tovar vyžaduje montáž alebo inštaláciu z Našej strany, Tovar sa považuje za dodaný až dokončením montáže alebo inštalácie. Tovar s digitálnymi prvkami sa považuje za dodaný okamihom, keď je Vám sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu príslušný digitálny obsah alebo digitálna služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo poskytovanie digitálnej služby počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania Vašej osobe.

  4. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu dodania a o novom predpokladanom termíne dodania objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne dodania Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu na Našej prevádzkárni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

  5. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

  6. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru na Vaše požiadanie. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru na Vaše požiadanie, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

  7. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením na Vaše požiadanie spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

  8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty Tovaru na Vás prechádza v okamihu dodania Tovaru. V prípade, keď Tovar neprevezmete alebo ho prevziať odmietnete, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.5. týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

 

 

 1. Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát: [BUDE DOPLNENÉ].

Uplatnenie reklamácie

Vyplní Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

Vyplní Podnikateľ – fyzická osoba

Obchodné meno:

 

Adresa bydliska / Sídlo:

 

IČO/Zápis

 

Vyplní Podnikateľ – právnická osoba

Obchodné meno:

 

Sídlo právnickej osoby:

 

IČO/údaj o zápise v Obchodnom registri:

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá koná v mene Podnikateľa – právnickej osoby/funkcia

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

Príloha č. 2 - Formulár NA odstúpenie od zmluvy 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Komu: Monika Ťažiarová, Kľačno č. 301, 972 15 Kľačno, drogeriafrane@gmail.com

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.