GDPR Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle
článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude
predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje
kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov
kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a
spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s
využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí
internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-
shopu (ďalej len „zákazník“). Pri nákupe v eshope dochádza medzi prevádzkovateľom
a zákazníkom k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet ( zmluva uzavretá na
diaľku. Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií vrátane osobných údajov
zákazníka v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru,
email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez
internet.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto
zásadách spracovania a ochrany osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s
osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

 • 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

  Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu:
  Prevádzkovateľ: Monika Ťažiarová - Drogéria Frane
  sídlo: 301, 972 15 Kľačno
  IČO: 50 756 583
  zápis v: Okresný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra: 340-39606
  právna forma: SZČO
  Štatutárny orgán prevádzkovateľa:
  Monika Ťažiarová – prevádzkovateľ
  email: drogeriafrane@gmail.com
  Tel. číslo: 0918 147 120

 • 2. Zodpovedná osoba
  Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

 • 3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
  Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
  profilovania.

 • 4. Prenos osobných údajov do tretích krajín
  Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

 • 5. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k
  zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

 • 6. Účel spracúvania osobných údajov:
  Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky,
  vystavenie faktúry, uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru
  alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi
  predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

Spracovanie objednávky tovaru - Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia
zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako
dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä
o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy.
 
Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné
na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne,
predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe v e-shope sa kupujúci zaväzuje
poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými
obchodnými podmienkami e-shopu.

 

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s
vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
        - pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
        - pomoc s dokončením vašej objednávky,
        - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        - získanie ďalších potrebných informácií 

Registračný formulár: zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný
zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu. Jedná sa o spracovanie
nasledujúcich údajov:
 meno, priezvisko
 adresa
 telefónne číslo
 e-mailová adresa
 heslo

Opustený košík: registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa
mu e-mail s upozornením a obsahom košíku. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 e – mailová adresa
 Telefónne číslo

Strážny pes: návštevník má možnosť sledovať svoj obľúbený tovar a pri výpredaji alebo
znížení ceny je o tom informovaný. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 e – mailová adresa

Opýtať sa: návštevník e-shopu má možnosť opýtať sa otázku ohľadom konkrétneho
produktu prostredníctvom formulára opýtať sa. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 e – mailová adresa
 telefónne číslo

Diskusia: návštevník e-shopu má možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s produktom
prostredníctvom formulára diskusia. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 meno, priezvisko
 e – mailová adresa

Recenzia: návštevník e-shopu má možnosť podeliť sa o svoju skúsenosť s produktom
prostredníctvom vyplnenia formulára recenzia. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 E-mail
 Meno, Priezvisko

Kontaktný formulár: prostredníctvom kontaktného formulára môže zákazník rýchlejšie
kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu a urýchliť tak vybavenie svojej požiadavky. Jedná sa
o spracovanie nasledujúcich údajov:
 meno
 E - mailová adresa

Vernostný program: Registrovaní zákazník má možnosť zbierať body, ktoré môže neskôr
využiť, aby zvýhodnil svoj nákup. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
 meno
 priezvisko
 e - mailová adresa
 telefónne číslo

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

7. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Článok 6 ods. 1 písm. a) Váš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom
poskytovania priameho marketingu
Článok 6 ods.1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy nakoľko pri objednávke tovaru (predzmluvný vzťah)
najčastejšie dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (uzavretej na
diaľku medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a dotknutou osobou a s tým súvisí aj
následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.)
dochádza tak k spracúvaniu osobných údajov zákazníka bez súhlasu zákazníka.
Článok 6 ods.1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa na plnenie účelu fakturácie, evidencie účtovných dokladov a ďalších
nevyhnutných s tým súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa internetového
obchodu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.
Článok 6 ods. 1 písm. f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov
príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú
prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu
osobných údajov

8. Okruh dotknutých osôb:
Zákazníci e-shopu (návštevníci webovej stránky)

9. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky:
Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies,
scripts a pixels:
Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri
návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová
lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej
návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne
uvádzať

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu
webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na
monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa
ukladajú rôzne údaje.

 

Zásady používania súborov cookies

Cookies sa delia

Nevyhnutné súbory cookies: sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky
nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto
súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo
správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

Analytické súbory cookies: nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich
webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás
nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači
vypnúť.

Marketingové súbory cookies: sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných
služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho
prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že odmietnutie použitia
týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak už
nemusia zodpovedať vašim záujmom.

Ako kontrolovať súbory cookies:

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite
na stránke  aboutcookies.org . Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom
počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im
znemožnili ich ukladanie.

3.3.Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:
Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke
https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa
www.drogeriafrane.sk

10. Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných
vzťahov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.

Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže.

11. Príjemcami osobných údajov

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou
stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na
základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.
- Packeta Slovakia s. r. o. (Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia
príjemcovi zásielky)
- Slovenská pošta ( Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia
príjemcovi zásielky)
- Slovak Parcel Service sro ( Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS
notifikácia príjemcovi zásielky)
- SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, sro ( Príjem, spracovanie a doručovanie
zásielok, SMS notifikácia príjemcovi zásielky)
- GoPay ( zabezpečenie on-line platby na internete )
- Heureka Shopping s.r.o (Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk) – overenie spokojnosti
zákazníka

12. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou
samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania
osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na
Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako
dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na
prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov,
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie
o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie
o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu
a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 
Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail?
Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn
vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené
podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak
prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné
dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti,
odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť
žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame
v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi
predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého
nevyhovujúceho stavu.
 
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania
osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,
IČO:  36 064 220 , tel. č.:  +421/2/3231 3220 , webové
stránky  https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb ( www.slovensko.sk ). Osobné
podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.

13. Ako môžete naplniť svoje práva?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
Emailom: drogeriafrane@gmail.com
poštou na adresu sídla: 301, 972 15 Kľačno
elektronicky kliknutím na nasledovné odkazy:
Žiadosť DO na uplatnenie práv
- Namietanie spracúvania osobných údajov
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
- Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

14. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa Monika Ťažiarová -
Drogéria Frane?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr,
najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na
zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu
Vás budeme informovať.
 
15. Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na
nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu  drogeriafrane@gmail.com alebo písomne na
korešpondenčnú adresu: Monika Ťažiarová - Drogéria Frane, 301, 972 15 Kľačno,
IČO: 50 756 583
Nadobúda účinnosť dňa: 25.05.2018
Dátum aktualizácie dňa: 17.04.2023

 gdpr